Уважаемые посетители нашего сайта!

Добро пожаловать на сайт Рудненского историко – краеведческого музея, на страничках которого можно узнать много интересного о природных богатствах, истории и культуре города Рудного.

Что оставили нам степные андроновцы?

Какую тайну хранит антропоморфный пест?

Почему особым уважением у переселенцев поселка Алексеевка пользовался «нестяжатель» Нил Сорский?

Какие тайны и загадки существуют у Девонского моря и его уникальных обитателей?

И почему «отказался» работать компас летчика М.Г.Сургутанова, когда он пролетал над урочищем Сарбай?

Об этом и многом другом вы узнаете посетив Рудненский историко-краеведческий музей.

Мы-против коррупции!

        

                  

Покетбук

                                                 

                 

Один день госслужащего

                                                                                       

Антикоррупционный стандарт

Қостанай облысы әкімдігінің

мәдениет Басқармасының

«Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» КММ

2018 жылғы «05 » сәуір

№ 15 бұйрығына қосымша

Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет Басқармасының «Рудный тарихи-өлкетану мұражайы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

(мәдениет саласында)

1. Қоғамдық қатынас саласының атауы: мәдениет саласында.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеушінің атауы: Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет «Рудный тарихи-өлкетану мұражайы»

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты қолдану және орындау:

3.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарымен қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

3.2.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт мұражайдың барлық қызметкерлерімен орындау үшін міндетті.

3.3.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың қолданылуы мен орындалуына мұражайдың барлық қызметшілері дербес жауаптылықта болады.

4. Қоғамдық қатынастардың жеке саласында (мәдениет саласында) жұмыс істейтін тұлғалар тәртібінің (іс-әрекетінің) қағидалары:

4.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарпен қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

заңдылық қағидатын, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алуға;

мүдделер қақтығысының пайда болуының әр мүмкіндігіне жол бермеу бойынша шаралар қабылдау;

жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен мүдделерін іске асыруын қиындататын әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеу;

өз лауазымдық өкілеттіктерін және олармен байланысты жеке мүліктік және мүліктік емес пайда алу мүмкіндіктерін пайдаланбау;

жоғары кәсіптік жұмыс үшін бар жігерін салуға, қойылған тапсырмаларды шешудің оптималды, үнемді және өзге де құзыретті тәсілдерін қолдану;

қызметтік міндеттерді нәтижелі орындау үшін ұдайы өз кәсіптік деңгейін және біліктілігін жетілдіру;

жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде төрешілдік пен сөзбұйдаға салу көріністеріне жол бермеуге, өтініштер бойынша белгіленген мерзімде қажетті шаралар қолдануға;

азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, заңдарда белгiленген тәртiп пен мерзiмде азаматтардың өтiнiштерiн қарауға, олар бойынша қажеттi шаралар қолдануға;

басқа мемлекеттік органдардың, ұйымдардың қызметіне құқыққа сыйымсыз араласуына тыйым салынады;

лауазымдық өкілеттіктерін іске асыру кезінде саяси партиялардың, қоғамдық және діни бірлестіктердің қызметінен бейтарап және тәуелсіз болуға;

жақын туыстары мен жекжаттарының материалдық мүдделерiн қанағаттандыруға байланысты мәселелердi шешу кезiнде өздерiнiң қызметтiк өкiлеттiгiн пайдаланбауға;

мемлекеттiк мiндеттерiн атқару кезiнде алынған ақпаратты, егер ол ресми жариялауға жатпайтын болса, жеке немесе топтық мүдделерге пайдаланбауға;

лауазымдық өкілеттіктерін атқару кезiнде алатын, азаматтардың жеке өмiрiн, ар-намысы мен қадiр-қасиетiн қозғайтын мәлiметтердi жария етпеуге және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, олардан мұндай ақпарат берудi талап етпеуге;

4.2. Өз құзыреті аясында басқару және өзге де шешімдерді әзірлеу және қабылдауда:

Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;

жасырынды сақтау және қызметтік және мемлекеттік құпияны қамтамасыз ету;

кәсіби (қызметтік) әдепті сақтау;

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға бейімдейтін жағдайлар жөнінде шұғыл жазбаша түрде Басқарма басшысын, уәкілетті мемлекеттік органдарды хабарландыру;

лауазымдық міндеттерін атқару кезінде жеке және заңды тұлғаларға ерекше ықылас көрсетпеуге, олардың ықпалынан тәуелсіз болуға;

жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға;

үшінші тұлғалардың мүдделерін ұсыну мен қорғаудан, яғни олардың атынан әрекет жасаудан тартыну;

басқа мемлекеттік органдар, ұйымдар мен кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне заңсыз араласуды іске асырмау;

әділ қызметтік шешім қабылдауына әсер ете алатын қарым-қатынастардың бекітілген тәртібін бұзатын заңсыз өтініштер мен әріптестерге және басшылыққа жүгінуден тартыну;

мүдделер қақтығысына жол бермеу, ал олар туындаған жағдайда заңға сәйкес оларды жою бойынша шаралар қабылдау;

сыбайлас жемқорлық көрінісіне қарсы тұру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылыққа жол бермеу;

басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық фактілерін тоқтату;

жеке және (немесе) заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерiн iске асыруын қиындататын iс-әрекеттерге (әрекетсiздiкке) жол бермеу;

өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауды қамтамасыз ету;

қызметтік ақпаратты және басқа да мемлекеттік мүлікті қызметтік әрекетіне материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыздандыруды қызметтік емес мақсаттарға пайдалануға жол бермеу;

мемлекеттік қызметкердің құзыретіне кіретін шешім шығару кезінде ешқандай материалдық игіліктер, қызмет көрсетулер және өзге де артықшылықтар қабылдамау;

еңбек тәртібін мүлтіксіз сақтау, берілген міндеттерін тиімді пайдалану, қызметтік міндеттерін алалықысыз және нарықы атқару, жұмыс уақытын тиімді пайдалану;

4.3. Тіршілік әрекеті саласы ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге қарым-қатынастар кезінде:

мемлекет мүдделеріне шығын келтіретін мемлекеттік органдардың жұмысына бөгет болатын және тиімділігін түсіретін әрекеттерге төтеп беру;

өзінің лауазымдық өкілеттілігіне сәйкес функцияларды іске асыру;

қызметтік әдеп нормаларын сақтау;

бағынысты қызметкерлер мен басқа лауазымды тұлғалардың тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу деректерін болдырмау және жол бермеу;

мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы құқық қорғаушы органдарға (немесе) басшылыққа тез арада хабарлау.

5. Өзге де шектеулер мен тыйым салулар:

Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасы заңының өзге талаптарын сақтау;

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулерді сақтау;

лауазымдық құзыреттілігін және оған қатысты мүмкіншіліктерді өзіне мүліктік және мүліктік емес пайда табу үшін қолданбау.

 

 

Приложение к приказу

КГУ « Рудненский историко- краеведческий»

Управления культуры акимата

Костанайской области

от «05 » апреля 2018 года №15

Антикоррупционный стандарт коммунального государственного учреждения «Рудненский историко- краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области

(в сфере культуры)

1. Наименование сферы общественных отношений: в сфере культуры.

2. Наименование разработчика антикоррупционного стандарта: коммунальное государственное учреждение «Рудненский историко- краеведческий музей» Управление культуры акимата Костанайской области.

3. Применение и исполнение Антикоррупционного стандарта:

3.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности музея при осуществлении функций и реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми сотрудниками музея.

3.3. За применение и исполнение Антикоррупционного стандарта персональную ответственность несут сотрудники музея.

4. Правила поведения (действия) лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений (в сфере культуры).

4.1. При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом:

руководствоваться принципом законности в соответствии с Конституцией, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, строго соблюдать антикоррупционное законодательство;

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическим и юридическим лицам своих прав и законных интересов;

не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды;

прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, применять оптимальные, экономичные и иные компетентные способы решения поставленных задач;

постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей;

не допускать злоупотреблений служебным положением, проявлений необоснованного бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, а также проявления грубости и предвзятости;

обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством, обращения граждан, принимать по ним необходимые меры;

запрещается неправомерно вмешиваться в деятельность других государственных органов, организаций;

при осуществлении должностных полномочий быть беспристрастными и независимыми от деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений;

не использовать свои должностные полномочия при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов либо близких родственников и свойственников;

не использовать в личных или групповых интересах информацию, полученную при выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному распространению;

не разглашать полученные при исполнении должностных полномочий сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать от них предоставления такой информации, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4.2. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции:

соблюдать законодательство Республики Казахстан;

соблюдать конфиденциальность и обеспечивать служебную и государственную тайну;

соблюдать профессиональную (служебную) этику;

незамедлительно в письменной форме информировать руководителя музея, уполномоченные государственные органы о случаях склонения его другими лицами к совершению коррупционных правонарушений;

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения физическим и юридическим лицам, быть независимым от их влияния;

не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;

воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;

не осуществлять неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций и субъектов предпринимательства;

воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

не допускать конфликта интересов, а при их возникновении принять меры по их устранению в соответствии законодательством;

противостоять проявлениям коррупции, не допускать коррупционных правонарушений;

пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других государственных служащих;

не допускать действия (бездействия), затрудняющие реализацию физическими и (или) юридическими лицами своих прав, свобод и законных интересов;

обеспечить исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;

не допустить использование в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;

при принятии решений, входящих в компетенцию государственного служащего не принимать никаких материальных благ, услуг и иных привилегий;

неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, эффективно распоряжаться предоставленными полномочиями, добросовестно беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально использовать рабочее время;

4.3. При иных взаимоотношениях, возникающих в зависимости от специфики сферы жизнедеятельности

противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим эффективность функционирования государственных органов;

осуществлять функции в соответствии со своими должностными полномочиями;

соблюдать нормы служебной этики;

не допускать пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других должностных лиц;

незамедлительно доводить до сведения руководства (или) правоохранительных органов о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений.

5. Иные ограничения и запреты

соблюдать Конституцию и иные требования законодательства Республики Казахстан;

соблюдать ограничения, установленные законами Республики Казахстан;

не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды.

Противодействие коррупции


 

Расширения для Joomla